användarvillkor

Avtalsvillkor för enskild användare

 

 

OM TJÄNSTEN

Tjänsten Anckare drivs och ägs av Amzytec AB och benämns nedan som "Vårdgivaren" eller "Bolaget". Detta avtal reglerar användandet av Bolagets tjänster (”Tjänsten”) för var enskild användare av Tjänsten.
 
Tjänsten ska inte användas vid akut sjukdom, i dessa fall ska den allmänna vården uppsökas. Vid akuta situationer ring 112.
 
LAGRING AV UPPGIFTER
Användaren är medveten om och accepterar att samtliga aktiviteter vid användandet av Tjänsten, inklusive inloggning och medicinsk konsultation, sparas hos Bolaget som journalanteckning.
 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Som användare av Tjänsten godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt GDPR, Europeiska dataskyddsförordningen, 2018-05-25, och som syftar till att skydda den enskildes identitet. Genom att använda tjänsten godkänner du att att vi lagrar person nr., namn, adress, telefon nr.  samt journalanteckningar. Lagring av dessa data sker för att garantera patientsäkerheten och för att ge dig som patient bästa möjliga vård. Du godkänner även samtidigt patientdatalagring i enlighet med Patientdatalagen (2008:355) samt Patientsäkerhetslagen (2010:659) inom ramen för Vårdgivarens verksamhet. För mer information kring GDPR läs vidare på https://eugdpr.org/
 
Vid användande av Tjänsten ligger dina personuppgifter till grund för den medicinska behandling och administration som utförs. En förutsättning för Tjänsten är att du lämnar ditt samtycke till att Vårdgivaren använder dina personuppgifter i enlighet med lag.
 
Genom inloggning i Tjänsten lämnar du ditt samtycke till att Vårdgivaren använder dina personuppgifter. Detta samtycke innebär att:
 
1. Lämnade personuppgifter får lagras och bearbetas i Vårdgivarens samtliga register.
2. Lämnade personuppgifter av känslig art, t.ex. symptombeskrivning får behandlas.
3. Lämnade personuppgifter får lämnas ut till eller inhämtas från tredje man om det är ett nödvändigt led i den medicinska behandlingen eller i syfte att administrera Bolagets digitala tjänsteutbud dock med begränsningar enligt gällande lagstiftning nämnt nedan som gäller sekretess m.m.
4. Bolaget anlitar underleverantörer som personuppgiftsbiträde gällande datakommunikation och datalagring utanför tredje land (utanför EU).
 
Bolaget ska tillse att datakommunikation kommuniceras och lagras på ett säkert och lämpligt sätt i enlighet med gällande lag.
 
Överföring av personuppgifter sker enbart i undantagsfall till tredje land dvs. länder utanför EU- och EES-området och under förutsättningen att (a) mottagaren är listad som ett bolag som uppfyller kraven i enlighet med EU:s regler kring ”Privacy Shield”; eller (b) att Bolaget ingått EU:s standardavtal med mottagaren för att säkerställa att EU:s skyddsregler efterlevs i största möjliga mån.
 
Du har som användare rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka av dina personuppgifter som Bolaget behandlar och hur Bolaget behandlar dessa. Om du anser att uppgifterna är felaktiga har du rätt att begära rättelse. När det gäller begäran om rättelse i journalanteckning kommer din inställning i ärendet att journalföras som en kommentar till de befintliga uppgifterna. Beslut om ändring eller borttagning av journaluppgifter kan endast ske efter Socialstyrelsens beslut härom.
 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt ovan genom ett skriftligt meddelande till Bolaget på följande kontaktuppgifter:
 
Amzytec AB
Västra Varvsgatan 5 F 
211 11 Malmö 
Skåne län
E-post: ann@amzytec.se
 
Integritetsrelaterade frågor besvaras via:
E-post: ann@amzytec.se
 
SEKRETESS
Tjänsten omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med lag och ingen utomstående kan ta del av information om dig som framkommit i samband med din användning av Tjänsten. Bolaget kan i sällsynta situationer förpliktas att lämna ut hela eller delar av din journal om det följer av myndighetsbeslut eller lag.
 
INLOGGNING
Inloggning i Tjänsten sker med säker identifiering med hjälp av BankID.
 
POLICY FÖR RECEPTFÖRSKRIVNING
Ackare följer gängse praxis vad gäller förskrivning av narkotika och särskilda läkemedel. Anckare följer STRAMAs rekommendationer för kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten. 
 
ANVÄNDARENS ANSVAR
Som användare av Tjänsten förbinder du dig som användare att:
 
1. Inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation.
2. Vid varje besök förse den behandlande personalen med korrekt och sanningsenlig information.
3. Vid försämring av det behandlade tillståndet vända dig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning.
4. Anmäla eventuella ändringar av tidigare lämnade uppgifter.
 
VÅRDGIVARENS ANSVAR
Bolaget ansvarar för att den behandlande personalen samt de läkare som ger råd och förskriver recept via Tjänsten innehar giltiga försäkringar, svensk läkarlegitimation samt annan nödvändig kompetens.
 
TJÄNSTENS UPPHÖRANDE
Avtalet avseende Tjänsten gäller tills vidare. Bolaget och användaren har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. 
 
Om Bolaget bedömer att en användare missbrukar Tjänsten kan denne komma att omedelbart stängas av från Tjänsten. Användaren kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.
 
TILLÄMPLIG LAG
Tjänsten användarvillkor regleras av svensk rätt.